گذري بر مفاهیم و مدلهاي بلوغ سازمانی (با معرفی مدل جامع MINCE بلوغ)

45,000 تومان

مهندسی صنایع

قطع وزیری

238 صفحه

پیشگفتار
در دنیاي امروز، با وجود فناوري هاي متنوع، سهولت دسترسی به این ابزارها و فناوري ها،
توسعه اتوما سیون از یک سو و متنوع شدن خوا سته ها و انتظارات م شتریان و زیاد شدن عرضه کنندگان محصولات و خدمات متنوع از سویی دیگر، محیط هایی توام با رقابت سخت براي سازمانها جهان شکل گرفته است. بر این اساس، سازمانها باید به طور مداوم قابلیتها و شایستگی هاي خود را توسعه دهند و متکی بر این امر، بتوانند به تغییرات مستمر محیطی پاسخ درخور دهند. تمرکز توسعه سازمانی1، بهبود اثربخشی سازمان است؛ در واقع، در توسعه سازمانی، تلاش برتقویت و بهبود توانمندي هاي داخلی سازمان به منظور بیشینه کردن اثربخشی، متمرکز خواهد بود.در این راستا، هر سازمان به منظور طراحی و تحقق فعالیت هاي توسعه سازمانی، نیازمند افزایش سطح بلوغ سازمانی است. بدین ترتیب، ضروري می نماید تا درك سطح فعلی بلوغ سازمانی در زمره دغدغه هاي اصلی مدیران همه سازمان ها باشد.بلوغ سازمانی معیاري مناسب براي درك آمادگی ها و قابلیت هاي هر سازمان در خصوصمنابع انسانی/فرایندها/داده ها/اطلاعات/دانش/فنآوريها/… و روشهاي اندازهگیري مرتبط با آنها می با شد. از یک نگرگاه، بلوغ سازمانی م شتمل بر فعالیتهاي تو سعه سازمانی و اح ساستحقق تغییرا ت ملموس و مشهود در سازمان ها است.مطالعه پیشینه موضوع بلوغ سازمانی حاکی از وجود الگوها و مدل هایی در این حوزه مانند میباشد. دراین بین، تمرکز سه مدل OPMو 3 P3M3 ،PMMM ،CMMi ،EFQMCMMI بر مدیریت پروژه و مدل OPMو 3 P3M3 ،PMMM بر فرایندها می باشد. EFQM مدل به عنوان یکی از مدلهاي بلوغ سازمانی، در اصل یک مدل مدیریت کیفیت میباشد. این مدل، بلوغ را نتیجه بهبود کیفیت و ارتقاي سرآمدي سازمانی و دستیابی به نتایج از طریق بهبود توانمندسازهاي سازمان و کسب نتایج بهتر میداند. کتاب حاضر داراي چهار بخش است؛ بخش اول به مفاهیم و کلیات بلوغ سازمانی اختصاص یافته است. در بخش دوم به مروري بر برخی از مدل هاي بلوغ در حوزه هاي مختلف سازمانی پرداخته شده است. در این بخش و طی فصل هاي دوم تا پنجم، برخی از مدل هاي بلوغ مانند مدل بلوغ قابلیت، مدل بلوغ مدیریت استراتژیک، مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار و مدل بلوغ 1 . Organization development (OD) مدیریت دانش مورد بررسی اجمالی قرار گرفته اند؛ همچنین، فصل ششم به عنوان فصل پایانی بخشدوم به مرور و تحلیل برخی از مدل هاي بلوغ در حوزه مدیریت زنجیره تأمین اختصاص یافته است. در بخش هاي سوم و چهارم به تشریح یک مدل بلوغ کمتر شناخته شده موسوم به مدل”مینس” 1 پرداخته شده است؛ با این ملاحظه که در بخش سوم، مدل یاد شده به شکل نسبتا مفصل تشریح شده و در بخش چهارم، چگونگی برخی اقدامات مقتضی براي قرار گرفتن در هر سطح بلوغ و تلاش براي ارتقاء به سطوح بالاتر بیان شده اند. اهمیت موضوع بلوغ سازمانی و ضرورت راهگشایی براي سازمان ها و مدیران کشور درخصوص لزوم درك و ارتقاي سطح بلوغ سازمانی، انگیزه مولفان از تدوین کتاب حاضر است بدین امید که این اثر بتواند کمکی هر چند اندك به ارتقاي انباشت دانشی منابع انسانی کشور باشد؛ بازخوردها و نظرات خوانندگان فرهیخته و محترم، از طریق آدرس ایمیل مولفان، مزید امتنان و چراغ راه بهبود براي ویرایش هاي بعدي کتاب خواهد بود.

مقدار
اطلاعات محصول
دسته بندی:

توضیحات

دکتر محسن چشم براه
مهندس سید محمد مسعود ناصریان
s.2m.naserian@gmail.com
mcheshmberah66@gmail.com

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گذري بر مفاهیم و مدلهاي بلوغ سازمانی (با معرفی مدل جامع MINCE بلوغ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *