دکتر علی سوفسطایی

دکتر علی سوفسطایی

/ رئیس کار گروه صنایع

محقق و مدرس دانشگاه

محقق و مدرس دانشگاه