دکتر علیرضا ابوطالبی

دکتر علیرضا ابوطالبی

/ رئیس کار گروه علوم پزشکی

متخصص طب اورژانس هیئت علمی دانشگاه

رئیس کار گروه علوم پزشکی
متخصص طب اورژانس
هیئت علمی دانشگاه