پرینت سیاه و سفید مخصوص فایل PDF

از ۱ تا ۱۰ صفحه یکرو ۱۶۰۰ تومان دورو ۱۶۹۰ تومان
از ۱۱ تا ۲۰ صفحه یکرو ۱۵۵۰ تومان دورو ۱۶۰۰ تومان
از ۲۱ تا ۷۰ صفحه یکرو ۱۵۴۰ تومان دورو ۱۵۹۰ تومان
از ۷۱ تا ۲۰۰ صفحه یکرو ۱۵۲۰ تومان دورو ۱۵۵۰ تومان
از ۲۰۱ تا ۳۰۰ صفحه یکرو ۱۵۰۰ تومان دورو ۱۵۳۰ تومان
از ۳۰۱ صفحه بیشتر یکرو ۱۲۵۰ تومان دورو ۱۲۹۰ تومان

پرینت رنگی مخصوص فایل PDF و JPEG

از ۱ تا ۱۰ صفحه یکرو ۷۵۰۰ تومان دورو ۱۵۰۰۰ تومان
از ۱۱ تا ۲۰ صفحه یکرو ۷۳۰۰ تومان دورو ۱۴۵۰۰ تومان
از ۲۱ تا ۵۰ صفحه یکرو ۷۱۰۰ تومان دورو ۱۴۰۰۰ تومان
از ۵۱ تا ۱۰۰ صفحه یکرو ۷۰۰۰ تومان دورو ۱۳۸۰۰ تومان

 

از ۱۰۱ صفحه بیشتر یکرو ۶۰۰۰ تومان دورو 11500 تومان